GDPR

BUHLMANN NV

Privacyverklaring

INLEIDING
Bij de uitoefening van haar activiteiten, verwerkt Buhlmann NV zowel commerciële gegevens als persoonsgegevens.

Wat de verwerking betreft van persoonsgegevens, begrijpt Buhlmann NV het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de bezorgdheid van alle personen (werknemers, klanten, partners, onderaannemers, leveranciers, …) waarmee zij contact heeft. Buhlmann NV neemt deze bescherming van persoonsgegevens steeds zorgvuldig in overweging bij de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens.

Met deze verklaring wenst Buhlmann NV u te informeren over de gegevensbescherming die zij hanteert bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Zij vraagt u vriendelijk deze verklaring aandachtig te lezen.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze privacyverklaring is toepasselijk op alle activiteiten die door Buhlmann NV worden uitgevoerd en op alle diensten die zij verstrekt.
VERANTWOORDELIJKHEID EN NALEVING
Deze privacyverklaring werd opgesteld door de algemene directie van Buhlmann NV (Hermesstraat 2C, 1930 Zaventem – Ondernemingsnummer BE0401 871 493) en zij draagt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Buhlmann NV respecteert de nationale regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Buhlmann NV verwacht van haar medewerkers dat zij deze verklaring respecteren en dat zij erop toezien dat deze verklaring wordt nageleefd door diegenen voor wie zij verantwoordelijk zijn.
PERSOONSGEGEVENS
In het kader van onze professionele activiteiten, ontvangen wij van u o.a. de volgende persoonsgegevens:
– Uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer).
– Het kan zijn dat wij van u bijkomende gegevens nodig hebben voor bepaalde wettelijke verplichtingen (vb. aanmelden van werken, elektronische registratie van aanwezigheden, ID-gegevens voor Limosa, …).
Wij maken u er attent op dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Bij wijziging van uw gegevens, vragen wij u vriendelijk ons dit zo snel mogelijk te melden.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te communiceren maar zonder uw instemming met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, is een goede en degelijke dienstverlening onmogelijk.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk:
– kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze privacyverklaring
– toestemming te geven om uw persoonsgegevens te verwerken.

GEGEVENSVERWERKING

Klanten/Opdrachtgevers
In het kader van onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten/opdrachtgevers en hun medewerkers. Wij verwerken eveneens persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, netwerkcontacten, nuttige contacten binnen onze sector, enz…
Doeleinde:
– In het belang van onze professionele activiteiten.
– De uitvoering van de overeenkomsten/projecten met onze klanten/opdrachtgevers
– De boekhouding
– Het klantenbeheer

Rechtsgrond:
– De naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen
– De uitvoering van de overeenkomst
– Ons gerechtvaardigd belang

Partners/Leveranciers/Onderaannemers
In het kader van onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze partners, leveranciers en onderaannemers, hun medewerkers, contacten van experts en andere nuttige contactpersonen.

Doeleinde:
– De uitvoering van de overeenkomsten/projecten
– Het partner-/leveranciers-/onderaannemersbeheer
– De boekhouding
– Events: Voor uitnodigingen zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken
– Voor elektronische aanwezigheidsregistratie worden tevens e-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt

Rechtsgrond:
– De naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
– De uitvoering van de overeenkomst
– Ons gerechtvaardigd belang

Personeelsgegevens
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze medewerkers.

Doeleinde:
– Personeelsbeheer
– Loonadministratie

Rechtsgrond:
– De naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de hoger aangehaalde doeleinden of zolang een wet dat vereist.
Wij kunnen de persoonsgegevens ook langer bewaren voor ons geschillenbeheer, onderzoeken of archiveringsdoeleinden.
Bij het versturen van nieuwsbrieven, kunt u zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar GDPR@buhlmann.be.
RECHTEN
De personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben de volgende rechten:
• Recht op toegang/inzage: U hebt het recht om gratis kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden gebruikt.
• Recht op verbetering: Wanneer u vaststelt dat wij over u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens beschikken, hebt u steeds het recht om dit aan ons te melden zodat het nodige kan worden gedaan om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Het is uw verantwoordelijkheid om correcte persoons-gegevens aan ons te verstrekken.
• Recht op gegevenswissing of beperking: U hebt het recht de wissing van uw persoonsgegevens te vragen of de verwerking ervan te doen beperken in overeenstemming met de nationale en Europese (AVG) gegevensbeschermingswetgeving. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking van persoonsgegevens weigeren indien ze voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
• Recht op overdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
• Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van ernstige en gewettigde motieven. U dient er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kunt verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
• Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering: Wij bevestigen dat de verwerking van uw persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
• Recht op de intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken (door een e-mail te sturen). Uw persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
Hebt u toch nog vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
Buhlmann NV
Hermesstraat 2C
B-1930 Zaventem
Contactpersoon: Dhr. Brice Bühlmann
Tel. 02/711.20.46
E-mailadres: GDPR@buhlmann.be

Het gebruik maken van deze rechten kan onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de foto en nummers onleesbaar zijn gemaakt.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en gewettigde manier om te gaan met uw persoonsgegevens conform de toepasselijke regelgeving.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan. Dit kan via onderstaande contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich bijkomend richten tot een rechtbank.
DOORGIFTE AAN DERDEN
Wij kunnen in sommige gevallen genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens voor verwerking door te geven aan derde ontvangers, zowel binnen Buhlmann als daarbuiten (vb. revisor, reisagentschap, verhuurdienst, IT-leverancier, onze leveranciers, de overheid, …). Uw persoonsgegevens worden in ieder geval enkel op “need-to-know” basis overgemaakt aan deze ontvangers die de verwerkingen doorvoeren voor welbepaalde doeleinden.
De medewerkers en/of vertegenwoordigers van de bovenvermelde ontvangers of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt.
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen (vb. reorganisatie, overdracht van activiteiten, faillissement). Het is ook mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval ordentelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze doorgifte aan andere derde partijen. Dit is evenwel in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar of er kunnen mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing zijn.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
TOEGANG DOOR DERDEN
Verschillende medewerkers binnen onze organisatie kunnen tijdens de uitoefening van hun functie toegang hebben tot uw persoonsgegevens (onder de term medewerkers wordt o.a. begrepen: elkeen die werkt voor Buhlmann NV, daarbij inbegrepen zelfstandige dienstverleners en consultants, tijdelijke werkkrachten zoals interims, stagiairs, jobstudenten, vrijwilligers, ex-werknemers). Elk van deze personen binnen Buhlmann NV is gebonden door deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
Buhlmann NV garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.
INFORMATIEBEVEILIGING
Wij nemen de nodige maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen o.a.:
• onrechtmatige toegang/verwerking/toe-eigening,
• foutief bewerken,
• verliezen en/of uitlekken van deze gegevens.
Buhlmann NV kan niet aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

AUDIT EN HERZIENING
Buhlmann NV behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen en te herzien wanneer zij dit nodig acht en om in overeenstemming te blijven met de wettelijke verplichtingen voor de gegevensbescherming.